Lựa chọn nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác

Thứ hai 12/03/2018 14:46:21 Địa phương

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định tiếp tục thực hiện nội dung đột phá đã đề ra trong năm 2017 là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”. 

Trên cơ sở nội dung đột phá của tỉnh năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đề ra nội dung đột phá sát với điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó chú trọng lựa chọn những vấn đề hạn chế, yếu kém có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua.

Đồng thời gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn ban thường vụ các huyện Ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh lựa chọn và thực hiện nội dung đột phá đảm bảo thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa các thủ tục, quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 

Sau học tập chuyên đề năm 2018, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, rà soát nội dung đã đăng ký “làm theo” để bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ đề ra của năm 2018; xây dựng kế hoạch, phương hướng phấn đấu, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo. 

Các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động tuyên truyền đậm nét việc học tập, đặc biệt là việc thực hiện các nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (chuyên đề năm 2018) của các tập thể, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Xuân Tùng

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC