Thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

Thứ ba 24/04/2018 19:50:55 Địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 30/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh năm 2018.Đại biểu phát biểu tại hội nghị triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đề ra những nội dung trọng tâm cần thực hiện: tổ chức hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tập huấn nghiệp vụ triển khai tại địa phương; Phối hợp với Tổng cục Cảnh sát triển khai hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Phát phiếu thu thập thông tin về dân cư và triển khai công tác thu thập thông tin, nhập dữ liệu về dân cư; Khảo sát bổ sung, xây dựng thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án; Triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân; Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến về Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án 896 và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Căn cứ vào các nội dung của Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Công an tỉnh để tập hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh và định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo 896 Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
 
PV
Theo  tuyenquang.gov.vn
 
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC