Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm

Thứ sáu 14/06/2019 08:01:42 Địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” năm 2019.

 


Đội Chiêm Hóa tham gia Hội thi “Tìm hiểu pháp luật trong thành viên
các Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý tỉnh Tuyên Quang lần thứ 3” năm 2014. Ảnh: Thái Dương

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật  tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 đến năm 2021” năm 2019 nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp, phổ biến kịp thời cho cán bộ, nhân dân các quy định pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng hình thức PBGDPL linh hoạt, phù hợp góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật cho các đối tượng, địa phương thuộc phạm vi tổ chức triển khai và thực hiện Đề án; Hướng dẫn và tổ chức tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông lần thứ III và cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Đề án (quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông) cho các đối tượng tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực  thuộc phạm vi của Đề án trong nhà trường; Biên soạn, sản xuất, phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của Đề án…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành cho các đối tượng của Đề án tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Đề án trong nhà trường; tổ chức tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông lần thứ III do Bộ Tư pháp tổ chức.

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án tại địa phương; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chấp hành nghiêm pháp luật. Huy động các tổ chức tự quản, các mô hình đã có ở cộng đồng dân cư tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật.
PV
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC