Thực hiện Nghị định 83 của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

Thứ ba 18/06/2019 06:56:46 Địa phương

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

 Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh phối hợp với Công
 ty cổ phần Giấy An Hòa diễn tập phương án PCCC và  cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Lý Thịnh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và đảm bảo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa sự cố, tai nạn đối với nhà ở, công trình, địa điểm, phương tiện, thiết bị...; bảo đảm các điều kiện an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Công an tỉnh là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/NĐ-CP; tiếp nhận và xử lý thông tin các sự cố, tai nạn, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ; chủ động hướng dẫn, kiểm tra các điều kiện, biện pháp, phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Đảm bảo sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin về các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống. Xây dựng, tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất công tác phối hợp, quy trình tham gia cứu nạn, cứu hộ, các sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh; tập luyện đảm bảo xử lý các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở theo quy định. Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Thường xuyên kiểm tra về công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn khu dân cư; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, khu công nghiệp và các tổ chức sản xuất, kinh doanh; điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn, sự cố thiệt hại nghiêm trọng, các vụ tai nạn, sự cố có dấu hiệu tội phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin sự cố, tai nạn; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố, tai nạn xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về kiến thức phòng ngừa sự cố, tai nạn và kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức và người dân. Xây dựng phong trào quần chúng tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý. Kiện toàn, giao nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở; chủ động phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại chỗ. Có phương án, kế hoạch và tổ chức thực tập, diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý.
PV
Theo tuyenquang.gov.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC