Tuyên truyển, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Thứ sáu 11/10/2019 06:57:12 Địa phương

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Na Hang diễu hành tuyên truyền phòng, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Ảnh: TQĐT

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (viết tắt là PCTN) và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong  cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể: đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính; Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức; Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Đến hết năm 2019 có 85%, đếnhết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Theo đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 gồm 11 nội dung, trong đó, tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam; Công ướccủa Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính; Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thường xuyên, liên tục, tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viênlà người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài,tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTNvà xây dựng đạo đức liêm chính trên sóngphát thanh, truyền hình, báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tửcủa các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thông  qua: các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị và nhân  dân trên các địa bàn dân cư; thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; thông qua hoạt động của các tổ chức, các cá nhân tự nguyện, nhóm tự giác; xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTNvà đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư, trong cơ quan, đơn vị và các hình thức khác phù hợp. Tập trung tuyên truyền treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động về PCTN và đạo đức liêm chính, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng (Vào ngày 09/12 hằng năm). Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Thanh tra tỉnh cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của chính quyền địa phương và các tài liệu tuyên truyền cơ bản về PCTN. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; tham mưu tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND thành phố Tuyên Quang tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN tại UBND thành phố Tuyên Quang đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Tham mưu tổ chức hội nghị toàn tỉnhbiểu dương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng.

Sở Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Tổ chức các hội nghị, tọa đàm về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; phòng, chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng chính sách pháp luật. Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam (Ngày 09/11 hàng năm). Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các trường đại học, cao đẳng, trung học trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học thuật; tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tổ chức và thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao. Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khấu, sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có nội dung, chủ đề PCTN và  xây dựng đạo đức liêm chính. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; qua dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông trên địa bàn tỉnh. Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách,pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; các hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên sóng phát thanh, truyền hình địa phương; các báo, tạp chí; bảng tin công cộng;cổng thông tin điện tử; trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền trong các bản tin, chương trình thời sự hàng ngày và xây dựng các mục, chuyên mục tuyên truyền về PCTN, xây dựng đạo đức liêm chínhtrên sóng phát thanh, truyền hình và Trang thông tin điện tử tổng hợp...

PV

Theo tuyenquang.gov.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC