Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản

Thứ ba 03/11/2020 07:52:22 Địa phương

UBND tỉnh vừa có văn bản số 3437/UBND-TNMT gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận  tải, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố về riển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang kiểm tra hoạt động

của các công ty được cấp phép khai thác cát, sỏi. Ảnh: TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về quản lý khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản và người dân địa phương nơi có khoáng sản. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, nghiêm cấm mọi hoạt động thăm dò, khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép. Kiên quyết xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền đã phê duyệt của UBND tỉnh để xây dựng nội dung Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn trong quy hoạch tỉnh. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi, sông. Rà soát các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông; các dự án nạo vét, khơi thông luồng đã cấp phép đang triển khai thực hiện, xác định các dự án làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu, thoát lũ, sự ổn định của bờ sông, gây sạt lở bờ, bãi sông hoặc làm ảnh hưởng đến sự an toàn của các công trình ven sông để thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố để xác định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản; đặc biệt là việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã trong quản lý nhà nước về hoạt động khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật; rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực theo quy định.

Nâng cao chất lượng thẩm định của các Hội đồng thẩm định (Báo cáo thăm dò khoáng sản, Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong khai thác khoáng sản) thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh. Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; gửi Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Yêu cầu tổ chức, cá nhân đã được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản thực hiện trách nhiệm nộp Lưu trữ địa chất tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện. Từng bước xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động khoáng sản bằng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Sở Công Thương tổ chức thẩm định công nghệ các dự án khai thác, chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu xây dựng thông thường) thuộc thẩm quyền. Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở khai thác, chế biến, sử dụng, xuất khẩu khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trái với dự án, thiết kế đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh khi cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh phê duyệt để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; tổ chức thẩm định công nghệ các dự án khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu xây dựngthông thường theo thẩm quyền; phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trái với dự án, thiết kế đã được phê duyệt. Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh đối với các loại vật liệu thay thế cát xây dựng đảm bảo cân đối cung – cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Sở Giao thông vận tải phối hợp các cơ quan, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan xác định ranh giới giữa các khu vực khai thác khoáng sản với phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa, các công trình trên sông thuộc phạm vi quản lý (cầu, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa,...). Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện dự án nạo vét, khơi thông luồng định kỳ và đột xuất trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế của các dự án và phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, lợi dụng việc thanh thải, khơi thông luồng tuyến đường thủy để khai thác khoáng sản trái phép.

Sở Tài chính phối hợp cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ khoáng sản thông qua sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát quy hoạch rừng tự nhiên, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với lĩnh vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên diện tích có rừng, hoạt động khai thác khoáng sản bằng phương pháp hàm lò mà không ảnh hưởng đến mặt đất có rừng. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, thanh tra việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để khai thác khoáng sản, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra ngăn chặn kịp thời việc đào bới, khai thác khoáng sản trái phép liên quan đến tài nguyên rừng. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, nạo vét cát, sỏi trên sông, hồ, vùng cửa sông; có giải pháp bảo vệ, phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông theo quy định.

Sở Lao động –Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, nhất là đối với các mỏ đá làm vật liệu xây dựng.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo Phòng chuyên môn nghiệp vụ, công an huyện, thành phố, công an phụ trách xã, phường, thị trấn phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường; vận chuyển, tập kết, kinh doanh và sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, xuất khẩu khoáng sản trái phép.

Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo chi cục Thuế các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ nguồn thu từ khoáng sản thông qua sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với việc kinh doanh khoáng sản, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông; xử lý tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào đối với việc sử dụng cát, sỏi lòng sông tại các công trình, dự án; rà soát, đánh giá tình hình nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo quy định.

UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND các cấp theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện và chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện tốt các quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1181/QĐ-CT ngày 14/10/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 28/10/2017 về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;Quyết  định  số  77/QĐ-UBND  ngày  23/3/2018  về  việc  ban  hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản chưa khai thác giữa các tỉnh có địa bàn giáp ranh đã được UBND tỉnh phê duyệt, đặc biệt là khai thác cát, sỏi lòng sông; kiểm tra, giám sát UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan liên quan (các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa -Thể thao và Du lịch Khoa học và Công nghệ; Bộ Chỉ huy Quận sự tỉnh,...) theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả công tác quản lý khoáng sản trong phạm vi liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý.

Sở Thông tin và truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanhvà Truyền hình Tuyên Quang phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về khoáng sản.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát việc thực thi pháp luật về khoáng sản, đặc biệt là việc ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát, sỏi lòng sông.

PV

theo tuyenquang.gov.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên