Đoàn kết là sức mạnh

Thứ ba 16/03/2021 07:26:57 Địa phương

Sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết chung sức, đồng lòng nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Ở Việt Nam, đoàn kết và văn hóa được kết tinh từ nhiều đời, trở thành một sức mạnh vô song nhất là trong gian khó. Điều này có thể thấy rõ khi năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, gây tác động nặng nề đến nền kinh tế thế giới nói chung và nước ta nói riêng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ có sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nước ta vẫn thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Hơn lúc nào hết, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực vẫn đang có những diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, trong đó cạnh tranh địa chính trị, cạnh tranh kinh tế diễn ra ngày càng gay gắt. Tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định của khu vực và môi trường đầu tư phát triển. Ở trong nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là những nguy cơ gây mất ổn định, tác động đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, tác động đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; đó là những thách thức rất lớn đối với đất nước ta trong thời gian tới, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta phải tiếp tục chung sức, đồng lòng, xây dựng và củng cố niềm tin và một tinh thần đại đoàn kết để tạo thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn thách thức, chiến thắng mọi sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù của dân tộc ta. Niềm tin, sự ủng hộ, giám sát, giúp đỡ của Nhân dân là cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, coi đây là cội nguồn sức mạnh để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. 

Hoàng Bách

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng