MỘT SỐ NỘI DUNG LỚN CỦA DỰ THẢO LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Thứ sáu 16/10/2020 10:17:24 Hoạt động chung

Theo chương trình, Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ trật tự ở cơ sở sẽ được trình và thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (dự kiến diễn ra từ ngày 20/10/2020 đến 17/11/2020). Một số nội dung lớn đã được Bộ Công an báo cáo và Chỉnh phủ nhất trí trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, cụ thể như sau: 

- Sắp xếp thống nhất 03 lực lượng ở địa bàn cơ sở hiện nay bao gồm bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ thành một lực lượng với tên gọi chung là lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bố trí thành Tổ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương thuộc địa bàn cấp xã. Dự kiến việc nhập 03 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã, thị trấn bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ thành một lực lượng thống nhất sẽ cắt giảm được khoảng 500 nghìn người hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

-  Dự thảo Luật thống nhất nhiệm vụ, quyền hạn của 03 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách hiện nay thành nhiệm vụ chung của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; thể hiện rõ đây là lực lượng tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã chính quy trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Về trách nhiệm, quan hệ phối hợp của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: Lực lượng này chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã; chịu sự quản lý, điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ an ninh, trật tự của cơ quan Công an và tham gia cùng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở

- Việc bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do ngân sách địa phương hỗ trợ, cân đối kết hợp với huy động nguồn lực trong nhân dân theo hướng giảm chi ngân sách nhà nước. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ hàng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Theo Tờ trình của Chính phủ, nếu sắp xếp thống nhất 03 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách thì có thể cắt giảm chi ngân sách cho khoảng gần 500 ngàn người, tương đương với việc cắt giảm chi 375 tỷ đồng/tháng để chi hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Toàn văn của Dự thảo Luật khai thác tại: http://congantuyenquang.vn/VanBan/VanBanQuyPham/VanBan/200

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên