Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ sáu 28/04/2023 16:24:14 Hoạt động chung

Nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng trong Nghị quyết đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thể chế hóa yêu cầu điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội… Bộ Công an đã xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thẩm định và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ngày 26/12/2022, Chính phủ đã thông qua dự án Luật tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2022…

          

Hội nghị của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân (nguồn ảnh: Baochinhphu.vn)

          Qua tổng kết thi hành Luật CAND năm 2018, thực tiễn thực hiện nhiệm vụ cho thấy, Luật đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể: (1)Quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an chưa phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động. (2) Việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác đã được quy định trong Luật CAND năm 2018 nhưng chưa cụ thể nên việc áp dụng còn khó khăn, bất cập. (3) Cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND chưa quy định cụ thể, phù hợp với thực tiễn.

          Vì vậy, nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND tập trung vào 03 vấn đề sau:

          (1)Sửa đổi, bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND theo hướng: Bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 02 tuổi, nữ tăng 05 tuổi); tăng 02 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 05 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 03 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành, bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt.

          (2) Quy định về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác: Bổ sung quy định Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩnthăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.

          (3) Quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND: Bổ sung quy định cụ thể về 06 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 01 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 05 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

          Ngày 17/3/2023, thảo luận tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, các ý kiếncơ bản nhất trí và đánh giá cao đề án Luật với nhiều nội dung nổi bật: (1) Nội dung đề án Luật đã bảo đảm lực lượng CAND đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. (2) Các nội dung điều chỉnh của đề án Luật cơ bản bảo đảm phù hợp với mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật, thể chế đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo…Từ kết quả trên, thấy rằng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng; hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và hồ sơ dự án Luật bảo đảm các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật này.

          Căn cứ kết quả thẩm tra, Thường trực Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với đề xuất của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CANDvào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo trình tự tại một kỳ họp Quốc hội. Nếu được bổ sung vào Chương trình, Ủy ban Quốc phòng an ninh sẽ tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra chính thức dự án Luật này theo quy định để kịp thời trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung hồ sơ, tờ trình, điều chỉnh các điều khoản đề xuất sửa đổi, đảm bảo các quy định phù hợp với thực tiễn, thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan,tránh việc phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần./.

Phạm Tuấn Anh - Phòng Tổ chức cán bộ

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên