Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thứ hai 11/05/2020 07:18:24 Thông báo

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hạn chế thấp nhất hậu quả, tác hại do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm, có hiệu quả  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra mất, cháy, nổ hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công an tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh năm 2020,  phối hợp trong tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hằng năm,chủ động triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế thấp nhất hậu quả, tác hại do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thu gom, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao xử lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, do các cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dântỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phòng ngừa, giáo dục chung.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, trang bị, cấp phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quân đội và lực lượng dân quân tự vệ, vũ khí được hoán cải trang bị cho các trường học phục vụ giảng dạy. Tiếp nhận, phân loại quản lý và tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao nộp. Tiếp nhận, xử lý các loại bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn pháo các loại..

Sở Công thương phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp làm thất thoát vật liệu nổ công nghiệp trong bảo quản, sử dụng.

Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các sở:Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa,Thể thao và Du lịch; Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng cường công tác truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cũng như nguy cơ, tác hại của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng để răn đe, giáo dục chung. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động, tập trung vào các địa bàn trọng điểmphức tạp về an ninh, trật tự; đưa tin,bài viết về công tác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các hành vi bị cấm.

UBND tỉnh cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh kịp thời điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục chung. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xãhội tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, UBND cấp xã triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các giải pháp về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát hiện, xử lý tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Có chính sách hỗ trợ, động viên, khen thưởng kịp thời đối với người tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

PV

Theo tuyenquang.gov.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên