Chế độ đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND hy sinh, từ trần

Thứ hai 01/07/2019 08:20:13 Trong ngành

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND, có hiệu lực thi hành từ ngày 25-7. Theo đó, chế độ, chính sách đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND hy sinh, từ trần được quy định tại Điều 7 của Nghị định như sau:

1. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ hy sinh được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 (Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng) và khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

2. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

3. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ hy sinh, từ trần được hưởng chế độ trợ cấp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này bao gồm: Vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp hoặc người khác mà sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trước khi hy sinh, từ trần có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Điều 8, Nghị định quy định quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ khi sĩ quan, hạ sĩ quan CAND thôi phục vụ trong CAND hy sinh, từ trần như sau:

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Công an nhân dân như sau: a) Được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 6 tháng đối với thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu; b) Được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng đối với thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; c) Được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 2 tháng đối với thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; d) Trường hợp trong cùng một thời gian công tác, sĩ quan, hạ sĩ quan C được hưởng 2 hoặc 3 mức quy đổi quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì chỉ được hưởng theo mức cao nhất.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan có thời gian tăng thêm do quy đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp một lần với mức cứ 1 năm được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi sĩ quan, hạ sĩ quan thôi phục vụ trong CAND hoặc hy sinh, từ trần.

Ban KT-PL
Theo cand.com.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên