Khai mạc trọng thể Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ tư 27/01/2021 08:06:03 Trong nước

Sáng nay 26-1, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

 

Toàn cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ tri thức đại diện cho các tầng lớp nhân trong cả nước; các đại sứ, các tổ chức quốc tế.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tiến vào hội trường dự Đại hội.

Dự Đại hội có 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh có 21 đồng chí do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn. Trong đó, có 2 đồng chí Trung ương tham gia sinh hoạt tại đoàn là đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh chụp ảnh lưu niệm trước khi vào dự Đại hội.

Đại hội tiến hành từ ngày 26-1 đến 2-2-2021, có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XII; thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa XII; Báo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; bầu BCH Trung ương khóa XIII.

Đại hội có phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển. Chủ đề của Đại hội là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong giờ giải lao.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác đông, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng  chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạng, dân chủ, công bằng, văn minh…

Chủ nhiệm, Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến với các đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày các báo cáo về các văn kiện có tính chất khái quát, cơ bản để đại thảo luận, xem xét. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, các báo cáo lần này được thực hiện một cách công phu, chặt chẽ, bài bản và là sản phẩm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong 5 năm qua, mặc dù bị tác động bởi thiên tai nhưng toàn Đảng, toàn quân quân, toàn dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu khá toàn diện. Nhiều yếu kém, hạn chế đã được giải quyết, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, lạm phát được kiềm chế, cán cân thương mại được cải thiện, xuất khẩu tăng nhanh, thực hiện 3 đột phá chiến lược, môi trường cạnh tranh được tăng lên, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa; công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được tiến hành đồng bộ, nhiều vấn đề phức tạp đã được giải quyết và có nhiều chuyển biến rõ rệt; công tác kiểm tra giám sát, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử được nhân dân đánh giá cao; sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. Chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh, chủ động xử lý các tình huống, ko để bị động bất ngờ, hoạt động đối ngoại được tăng cường, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ hòa bình khu vực, thế giới, uy tín của Đảng, Nhà nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Trong bối cảnh đại dịch, kinh tế nước ta vẫn duy trì được đà tăng trưởng, là nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, khẳng định tinh thần đoàn kết cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói chuyện với các đại biểu trong đoàn.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn các quan điểm chỉ đạo là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên…

Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển đất nước, trong nhiệm kỳ này hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước, phấn đấu đến năm 2025 là đất nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

 

Thành Công

Theo baotuyenquang.com.vn

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài ngẫu nhiên