Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thứ ba 02/04/2019 08:04:08 Địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành Luật được thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức hoạt động triển khai thi hành Luật.

Theo đó, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện với các nội dung: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện các quy định về xây dựng danh mục bí mật nhà nước; Thực hiện các quy định về chuyển tiếp của Luật…

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ bí mật nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tham muu UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật và văn bản hướng dẫn thi hành. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp vói các cơ quan liên quan tiếp nhận tài liệu từ Bộ Công an, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lưọng vũ trang trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch. Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên tmyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn quản lý. Các cơ quan, đơn vị còn lại chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp vói đặc điểm của đơn vị mình.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Công an tỉnh căn cứ danh mục bí mật nhà nước được các bộ, ban, ngành Trung ương ban hành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chủ động nghiên cứu, áp dụng vào công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định; đồng thời, chủ động rà soát danh mục bí mật nhà nước của ngành, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để đề nghị sủa đổi, bo sung danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật.

 Đồng thời, rà soát, phân loại bí mật nhà nước theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 1/1/2019 đế xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật. Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật có hiệu lực (trước ngày 01/7/2020) thì tiến hành gia hạn thòi hạn bảo vệ theo quy định tại Điều 20 của Luật. Nếu không gia hạn thi giải mật, việc giải mật bí mật nhà nước trước ngày 01/7/2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2000. Trường hợp bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 01/01/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật này thì phải tiến hành giải mật theo quy định của Luật.
PV
Theo tuyenquang.gov.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC