Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Thứ hai 29/04/2019 19:33:05 Địa phương

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; UBND các huyện, thành phố về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019.

 Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Tuyên Quang tuyên truyền về
Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trường THCS Ỷ La. Ảnh: Thu Hằng

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên, giai đoạn 2010- 2015” đến năm 2020; tăng cường các hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên, đặc biệt là thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật do các sở, ngành được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp, thống kê chỉ tiêu “Tỷ lệ thanh niên được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật” theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT- BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên thực hiện việc đổi mới tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong Chương trình bồi dưỡng cán bộ đoàn, đội; tổ chức các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp cho thanh, thiếu niên.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Đề án 6 tháng trước ngày 01/6/2019; báo cáo năm 2019 cùng với báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, gửi Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.
PV
Theo tuyenquang.gov.vn
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC