Báo chí công an nhân dân - lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh chiến lược "Diễn biến hòa bình"

Thứ sáu 19/06/2020 07:49:08 Giới thiệu

Từ khi chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường chống phá cách mạng nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa bằng âm mưu diễn biến hoà bình ( DBHB). Đây là âm mưu phá hoại một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bởi vậy, cuộc đấu tranh chống DBHB là một chiến lược cơ bản, được tiến hành bằng sức mạnh tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lực lượng, công cụ, phương tiện cũng như nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, thông tin đại chúng đóng vai trò hàng đầu, đặc biệt quan trọng để đấu tranh công khai, trực diện chống DBHB, nhằm giữ vững niềm tin của nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Phóng viên Công an nhân dân tác nghiệp tại cơ sở.

Suốt nửa thế kỷ qua, trên thực tế, các thế lực đế quốc phản động đã sử dụng rất nhiều công sức và tiền của để thực hiện chiến lược DBHB nhằm đánh phá phong trào cách mạng Việt Nam. DBHB theo nghĩa chung nhất là những âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động nhằm làm sụp đổ các nước xã hội chủ nghĩa(XHCN). Đây là cuộc đấu tranh giai cấp dưới hình thức mới trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Hình thức cuộc đấu tranh có thể ''êm thấm'', ''từ từ'', ''thầm lặng'', ''hoà bình'', nhưng sẽ dẫn đến làm cho chế độ XHCN và đảng cộng sản tự tan rã. DBHB dù dưới hình thức nào đi nữa cũng đều được thực thi theo phương châm bám sát quá trình biến đổi, sử dụng lực lượng tổng hợp, tác động nhiều lĩnh vực, đúng nơi, đúng lúc, phá hoại ngầm kết hợp với công khai, bạo loạn lật đổ khi cần thiết. Đây thực chất là kiểu can thiệp phản cách mạng trong tình hình mới. Chiến lược DBHB khác với các chiến lược khác ở chỗ: không có đấu tranh vũ trang, không có trận tuyến, gián tiếp và lặng lẽ. Nó được các thế lực thù địch và chủ nghĩa đế quốc đang kiên trì , ráo riết thực hiện nhằm vào các nước XHCN còn lại, trong đó có Việt Nam.

Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch móc nối với các thế lực phản động, các phần tử cơ hội tập trung mũi nhọn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng chủ trương từng bước làm thay đổi định hướng lãnh đạo, từng bước xây dựng vị trí và thế lực cho các lực lượng chúng lựa chọn để diễn biến thật êm ả. Mục tiêu của DBHB là nhằm xoá bỏ chế độ XHCN, thủ tiêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thực hiện mục tiêu chống phá ta, các thế lực đế quốc phản động tuyên truyền cho những chính kiến khác nhau, chia rẽ nội bộ, hòng gây dựng phe nhóm chính trị đối lập. Chúng tung tin thất thiệt, bịa đặt, vu cáo nhằm làm rối loạn tư tưởng, gây sự phân tâm trong xã hội. Chúng đầu tư, bao che, nuôi dưỡng cho những tổ chức phản động trong và ngoài nước ráo riết chống ta. Trong các phương tiện kẻ thù sử dụng để thực hiện chiến lược DBHB, thì truyền thông đại chúng giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Đây là công cụ đầu tư đỡ tốn kém nhất, tác động nhanh chóng và rộng khắp nhất, dễ được chấp nhận, đồng thời dễ tránh được những rào cản hữu hình như hải quan, hàng rào biên giới, các chế định luật pháp... Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng khuyếch trương cái gọi là ''tự do ngôn luận'', '' tự do báo chí'', của phương Tây, nhằm kích động và làm rối loạn tình hình, nhưng thực chất, đây chỉ là thứ tự do giả hiệu. Chúng dùng thông tin đại chúng để tuyên truyền bịa đặt, mê hoặc quần chúng, phá hoại đoàn kết và ổn định trong nội bộ nước ta.

Những năm qua, các phương tiện thông tin đại chúng nước ta (trong đó có báo chí Công an nhân dân) đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần vào công cuộc chống DBHB. Đã thực hiện chức năng tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng một cách có hệ thống và liên tục. Đã nêu bật được thành tựu của đất nước, tinh thần yêu nước và cách mạng của nhân dân, truyền thống tốt đẹp với những gái trị cao quý của dân tộc. Đặc biệt báo chí đã nêu được tình cảm tốt đẹp và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với đường lối, cương lĩnh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bản thân các phương tiện thông tin đại chúng của ta cũng có sự đổi mới và phát triển, tạo thêm sức mạnh to lớn chống DBHB. Các cơ quan báo chí trực tiếp của Đảng, những tờ báo chính trị và lý luận của Đảng đã đi đầu và làm nòng cốt chống DBHB. Giá trị sâu sắc của các tác phẩm mang tính chiến đấu trên các báo là đưa định hướng chính trị, tư tưởng đúng đắn của Đảng vào nhận thức của đông đảo quần chúng. Trên trận địa thông tin và lý luận, đây là một xuất phát điểm của những tác động dây chuyền mang tính chiến đấu.

Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB của địch, báo chí của ta phải tích cực và chủ động góp phần vào cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, giữ vững bên trong; đồng thời tích cực và chủ động giáng trả mọi âm mưu luận điệu của các thế lực thù địch. Làm rõ và bảo vệ những giá trị khoa học của lý luận Mác - Lê nin,  phát triển nó trên cơ sở tiếp thu những thành tựu khoa học mới mà nhân loại đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Báo chí phải là những kênh thông tin đa dạng, nhiều chiều với phạm vi thông tin rộng, lượng thông tin lớn và kịp thời góp phần đắc lực vào việc tăng cường quản lý kinh tế, quản lý xã hội; bảo đảm mọi hoạt động kinh tế diễn ra đúng định hướng, có hiệu quả cao. Kẻ địch đang tấn công mạnh vào đời sống văn hóa chúng ta, coi đó là mục tiêu quan trọng của DBHB. Đòi hỏi những người làm báo phải ngăn chặn âm mưu giành giật "biên giới mềm" thông qua các sản phẩm văn hóa, biết khai thác, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, làm cho truyền thống ấy được hòa nhập và nâng cao trên cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực mạnh cho sự phát triển đất nước. Đội ngũ những người làm báo cần hết sức coi trọng các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển văn hóa, giáo dục, hướng vào xây dựng con người có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất, đạo đức, tri thức, sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa, có tình nghĩa, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính.

Tổ chức, quản lý thông tin là vấn đề quan hệ trực tiếp đến việc đấu tranh chống các âm mưu thù địch trên mặt  tư tưởng - lý luận. Việc lãnh đạo, quản lý hệ thống truyền thông đại chúng không chỉ cần bảo đảm đúng định hướng chính trị - xã hội, nâng cao năng lực chuyên  môn cho cán bộ, mà còn cần tạo điều kiện cho hệ thống này phát triển nhanh hơn, hợp lý hơn, đủ sức mạnh và khả năng đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân và tham gia vào hoạt động giao lưu thông tin quốc tế. Việc thông tin nhiều chiều cần đi đôi với làm rõ quan điểm chính thống, có bình luận khoa học, có phê phán những luận điệu sai trái.

Để đảm bảo thắng lợi cho công tác đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, kịp thời làm  thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn DBHB của các thế lực thù địch, các nhà báo, đặc biệt là các Báo, tạp chí trong lực lượng Công an nhân dân không có cách nào khác hơn là bám sát chủ trương đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong từng thời điểm. Phải lựa chọn đề tài trọng tâm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm, đồng thời tìm cách thể hiện các đề tài đó sao cho sinh động, hấp dẫn. Một trong những điều đáng chú ý là đấu tranh chống DBHB phải được tiến hành thường xuyên liên tục. Cần phát động phong trào toàn dân thực hiện phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phá hoại về mặt tư tưởng của địch qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó nhà báo và các cơ quan báo chí đóng vai trò xung kích trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và trong mọi tầng lớp xã hội.

 Trần Thái

 Công an tỉnh

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC