Công an tỉnh Tuyên Quang hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Thứ năm 08/11/2018 16:06:38 Hoạt động chung

     Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành, sau Hiến pháp năm 1946 nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 được xác định là Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và đã được chính thức hóa trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

Các đại biểu tham dự Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức

Các đại biểu tỉnh Tuyên Quang dự Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. 

      Lịch sử, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

     Ngày 04/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, theo đó, đã cụ thể hóa nội dung, hình thức; trách nhiệm hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức và trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật.

     Sau 05 năm kể từ Lễ công bố (ngày 09/11/2013), Ngày Pháp luật đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và đông đảo Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội.

     Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân; đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền. Bản chất của Nhà nước pháp quyền chính là tính thượng tôn pháp luật trong tổ chức đời sống kinh tế, xã hội của một quốc gia. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi một hệ thống pháp luật hoàn thiện, bao gồm tính thống nhất, ổn định, minh bạch, dân chủ và công bằng. Xây dựng nhà nước pháp quyền đòi hỏi việc nâng cao mạnh mẽ nhận thức pháp luật của cán bộ, Nhân dân, thể hiện thái độ của các thành viên trong xã hội đối với kỷ cương, pháp luật; là sự đánh giá và ghi nhận tính công bằng của pháp luật. Pháp luật chỉ có thể trở thành công cụ điều chỉnh tốt nhất hành vi khi được chấp nhận, chấp hành một cách tự nguyện, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, có ý thức của mỗi cá nhân trong xã hội.

     Đối với việc thi hành pháp luật, tổ chức Ngày Pháp luật nhằm động viên toàn xã hội thi hành pháp luật nghiêm minh, công bằng, thống nhất; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng nền hành chính trong sạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, khả năng thực thi pháp luật trong mọi hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của Nhân dân.

     Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018

     Chủ đề của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018 là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 tập trung vào các nội dung:

     - Về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ; quy hoạch, tài chính, đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

     - Về công tác tổ chức thi hành pháp luật: 

     Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới và tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến các đời sống, xã hội. 

     Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, nhất là những chính sách đang được quan tâm.

     Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và chấp hành pháp luật;

     Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     Ngày Pháp luật năm 2018 được tổ chức trong thời điểm có rất nhiều đạo luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của lực lượng Công an đã, sẽ được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo...; Bên cạnh đó một số luật quan trọng nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội sắp được thông qua như: Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi)... việc nhiều bộ luật, luật được ban hành trong cùng thời điểm gây ra khó khăn nhất định cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời đứng trước yêu cầu đặt ra của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, sự bùng nổ của các mạng xã hội và các phương tiện ghi âm, ghi hình đã tạo ra những thời cơ, nhưng cũng gây ra không ít những khó khăn, phức tạp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an.

     Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 trong Công an Tuyên Quang

     Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018, Công an tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn các luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động của lực lượng Công an được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Đây là những luật, văn bản QPPL cơ bản có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hiệu quả, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và có liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đây còn là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

     Cùng với đó, Công an tỉnh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 bằng nhiều hình thức khác: Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Tích cực tuyên truyền nhiều nội dung liên quan đến Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt tiếp tục phát huy vai trò của Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh truyên truyền mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; tấn công trấn áp tội phạm; gương người tốt, việc tốt; … của lực lượng Công an...       

                            Việt Khánh

                                                                                                                                                                                                                                                

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên