Công an tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Thứ năm 11/10/2018 23:09:49 Hoạt động Công an tỉnh

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn xác định Kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng có tầm quan trọng trong công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là biện pháp quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh
cho Đảng bộ và CBCS lực lượng Công an Tuyên Quang năm 2017.
 
Công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra cấp trên, đồng thời, ban hành quy định kiểm tra, giám sát về việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh quản lý. Hàng năm, Ðảng ủy, Ủy ban kiểm tra Ðảng ủy Công an tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý, sử dụng biên chế; công tác xây dựng điển hình tiên tiến. Ðến nay, công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng ở Công an tỉnh Tuyên Quang được tăng cường, nhận thức của các cấp ủy về công tác này được nâng cao, khắc phục cơ bản tình trạng khoán trắng công tác kiểm tra, giám sát cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
 
Quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sai phạm trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ luôn được coi là trọng tâm, then chốt mang tính quyết định. Các nội dung chủ yếu được tập trung thanh tra như: Chấp hành Ðiều lệ Ðảng, Quy định về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân và thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của đảng viên, CBCS. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cả lãnh đạo chỉ huy và CBCS.
 
Năm 2017, Ðảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 24 tổ chức đảng cơ sở và 97 đồng chí cấp ủy cơ sở; cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã tổ chức 44 cuộc kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng đã nhận thức sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, gương mẫu trong việc quán triệt, triển khai và sáng tạo trong thực hiện, tập trung thực hiện bốn nhóm giải pháp trong nghị quyết.
 
Các đơn vị trong lực lượng Công an toàn tỉnh đã in nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" treo tại phòng làm việc của CBCS để hằng ngày tự soi, tự sửa. Ðưa nội dung "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Ðồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự hội nghị "tự soi, tự sửa" tại các đơn vị được phân công phụ trách trong lực lượng Công an Tuyên Quang.
 
 

CBCS lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh
và Công an các huyện, thành phố thực hiện cải cách hành chính về tận
địa bàn dân cư làm thủ tục cấp phát Chứng minh nhân dân cho công dân.

 
Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở bám sát sự chỉ đạo tổ chức nghiêm túc hội nghị "tự soi, tự sửa". Kết quả toàn bộ 30 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Ðảng ủy Công an tỉnh hoàn thành tốt việc "tự soi, tự sửa". Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Ðảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của nhân dân, coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, giảm phiền hà cho nhân dân.

Năm vừa qua và đặc biệt trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tập trung giám sát việc tinh giản biên chế, định kỳ, chuyển đổi vị trí công tác tại các chi, đảng bộ theo Đề án sắp sếp lại bộ máy tổ chức của lực lượng Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giám sát thường xuyên đối với 7 chi bộ, đảng bộ cơ sở. Dự sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng tại tất các các tổ chức cơ sở đảng. Chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt phong phú hơn, không còn tình trạng nặng về kiểm điểm công tác chuyên môn. Việc duy trì nội dung kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ và liên hệ thực tiễn công tác đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Sâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đã góp phần giúp cấp ủy nắm vững hơn tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quy chế, quy trình công tác, trong quản lý cán bộ, đảng viên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm; đồng thời, củng cố, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng. Sau kiểm tra, giám sát đã thông báo kết luận, kết quả kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, quy định thời gian sửa chữa khắc phục để tiến hành phúc tra, thông báo đến tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Do vậy, những lỗi được rút kinh nghiệm không còn lặp lại ở các chi bộ, đảng bộ khác, góp phần làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đã góp phần xây dựng lực lượng Công an Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với truyền thống 70 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam.
Trần Thái
Công an tỉnh
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên