Đảng ủy Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thứ tư 27/05/2020 22:07:02 Hoạt động Công an tỉnh

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tuyên Quang luôn xác định Kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng có tầm quan trọng, đặc biệt trong công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh; thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tuyên Quang đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là biện pháp tích cực, góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ

Công tác kiểm tra của Đảng đối với Ủy ban kiểm tra đảng cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã được các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả. Chủ động phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; đồng thời, ban hành các quyết định, quy định, quy trình về kiểm tra, giám sát theo đúng chỉ đạo. Hằng năm, Ban Thường vụ Ðảng ủy, Ủy ban kiểm tra Ðảng ủy Công an tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu; công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức, cán bộ; công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Do đó công tác kiểm tra, giám sát trong Ðảng ở Đảng bộ Công an tỉnh được tăng cường, nhận thức của các cấp ủy đảng về công tác này được nâng cao rõ rệt.

Theo trung tá Đinh Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị: ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết của Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sai phạm trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ luôn được coi là trọng tâm, then chốt mang tính quyết định. Các nội dung chủ yếu được tập trung thanh tra, kiểm tra như: Chấp hành Ðiều lệ Ðảng, các hướng dẫn, quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, Quy định về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam và việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của đảng viên, CBCS. Qua đó, đã phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cả lãnh đạo chỉ huy và CBCS, đồng thời kiên quyết, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Năm 2019 và 4 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Ðảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 31 lượt tổ chức đảng cơ sở và 10 đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở; cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở đã kiểm tra, giám sát đối với 22 lượt chi bộ trực thuộc và 115 lượt đảng viên, trong đó trọng tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chương trình công tác năm; công tác tổ chức cán bộ; việc kê khai tài sản, thu nhập; việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy viên và nhiệm vụ đảng viên... đặc biệt, Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ. Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã nhận thức sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, gương mẫu trong việc quán triệt, triển khai và sáng tạo trong thực hiện, tập trung thực hiện bốn nhóm giải pháp trong nghị quyết đã nêu.

 Các chi, đảng bộ cơ sở trong lực lượng Công an toàn tỉnh đã in nội dung những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" treo tại phòng làm việc của CBCS để hằng ngày tự soi, tự sửa. Ðưa nội dung "tự soi, tự sửa" theo 27 biểu hiện suy thoái vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng. Ðồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự hội nghị "tự soi, tự sửa" tại các chi, đảng bộ, đơn vị được phân công phụ trách trong lực lượng Công an Tuyên Quang. Kết quả, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Ðảng ủy Công an tỉnh hoàn thành tốt việc "tự soi, tự sửa". Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Ðảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của tổ chức và nhân dân, coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, giảm phiền hà cho nhân dân.

Năm vừa qua và đặc biệt trong năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tập trung giám sát về công tác tổ chức, cán bộ; việc tinh giản biên chế, chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị theo Đề án của Bộ Công an sắp sếp lại bộ máy tổ chức của lực lượng Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giám sát thường xuyên đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Công an tỉnh, cán bộ chuyên viên Văn phòng Đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng tại tất các các tổ chức cơ sở đảng, do đó chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề được nâng lên rõ rệt, nội dung sinh hoạt phong phú hơn. Từ thực tiễn công tác đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc.

Đồng chí Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đã góp phần giúp cấp ủy nắm vững hơn tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện quy chế, quy trình công tác, trong quản lý cán bộ, đảng viên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm; đồng thời, củng cố, đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Ðảng. Sau kiểm tra, giám sát đã thông báo kết luận, kết quả kịp thời để chấn chỉnh rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, quy định thời gian sửa chữa khắc phục để tiến hành phúc tra, thông báo đến tất cả các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Do vậy, những khuyết điểm, hạn chế được rút kinh nghiệm không còn lặp lại ở các chi bộ, đảng bộ khác, góp phần làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy cơ sở, đã góp phần xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Tuyên Quang trong sạch, vững mạnh.

Trần Thái

Công an tỉnh

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên