Công an tỉnh Tuyên Quang xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến có hiệu qủa các Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Thứ sáu 21/08/2020 14:25:36 Hoạt động Công an tỉnh

   Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định nhiệm vụ công tác cải cách hành chính là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ, với mục tiêu: “Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu 3 giảm (thời gian, thủ tục, chi phí) theo hướng cải tiến quy trình, công khai, minh bạch”. Nhận thức rõ lợi ích và tầm quan trọng của việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của cơ quan Công an và phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu chương trình cải cách hành chính đã đề ra; những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh, trật tự của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (TCVN ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về các yêu cầu của một hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và là tiêu chuẩn phổ biến nhất, duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO9000 mà tổ chức có thể được chứng nhận. ISO 9001 được xuất bản lần đầu vào năm 1987- phiên bản thứ nhất; phiên bản thứ 2 là 9001:1994; phiên bản thứ 3 là 9001:2000; phiên bản thứ 4 là 9001:2008 và phiên bản ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 hiện nay).

   Thực hiện Quyết định số 6583/QĐ-BCA-V19 ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN (viết gọn là Hệ thống) ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong CAND, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động xây dựng kế hoạch, nhanh chóng, tích cực triển khai thực hiện. Ngày 23/5/2017, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị công bố và triển khai Hệ thống ISO 9001:2008 bao gồm: Mục tiêu chất lượng, Chính sách chất lượng, Sổ tay chất lượng, 06 quy trình Hệ thống quản lý chất lượng bắt buộc và 46 quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên 06 lĩnh vực để triển khai áp dụng chính thức tại 05 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh và 10 đơn vị thuộc Công an tỉnh. Việc áp dụng Hệ thống ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính đã thể hiện tính ưu việt, tạo dựng phương pháp làm việc khoa học, xác định rõ trách nhiệm của từng người, rõ thời gian giải quyết từng việc, rõ trình tự thực hiện từng bước... Các thủ tục hành chính giải quyết theo quy trình ISO đều được công khai, minh bạch, từ trình tự, thủ tục, hồ sơ, lệ phí, thời gian hoàn thành... trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong từng bước giải quyết công việc; qua đó, người dân, doanh nghiệp có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả công việc chi tiết đến từng cán bộ, chiến sĩ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình Hệ thống ISO 9001:2008 đã được nâng lên rõ rệt, các thủ tục hành chính đều được giải quyết theo đúng quy định; ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. 100% các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an Tuyên Quang đều tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị. Qua kết quả lấy phiếu khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp, cơ bản các phiếu đánh giá về thái độ phục vụ từ được và tốt trở lên, hơn 95% các phiếu đánh giá tiến độ giải quyết công việc đáp ứng đáp ứng và nhanh trở lên. Đồng thời việc công bố và áp dụng Hệ thống ISO 9001:2008 trong giải quyết thủ tục hành chính giúp cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 được thực hiện thuận lợi, việc ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính được bài bản hơn.

Tài liệu Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Công an tỉnh Tuyên Quang

   Những kết quả từ việc triển khai, áp dụng Hệ thống ISO 9001:2008 đã góp phần tích cực trong việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh: Năm 2016: xếp hạng khá; năm 2017: xếp hạng tốt; 02 năm 2018, 2019 liên tục xếp hạng xuất sắc, được Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

   Ngày 10/4/2019, Bộ Công an ra Quyết định số 2483/QĐ-BCA-V03 về ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trong Công an nhân dân. Thực hiện Quyết định của Bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch số 2030/KH-CAT-TM ngày 09/5/2019 để thực hiện chuyển đổi, nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản ISO 9001:2008 lên phiên bản mới nhất ISO 9001:2015. Căn cứ Mô hình khung Hệ thống ISO 9001:2015 ban hành kèm theo Quyết định số 5885/QĐ-BCA-V03 ngày 02/8/2019 của Bộ Công an, với tinh thần “Công khai, minh bạch, tận tình, chu đáo, chính xác, đúng pháp luật”, Công an tỉnh đã hoàn thành việc chuyển đổi, hiệu chỉnh, áp dụng thử nghiệm hệ thống tài liệu, quy trình theo Tiêu chuẩn quốc gia Hệ thống ISO 9001:2015 (Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành 02 Quyết định kiện toàn Ban Điều hành Hệ thống ISO 9001:2015: Quyết định số 2350/QĐ-CAT-TM ngày 30/5/2019 và Quyết định số 2389/QĐ-CAT-TM ngày 10/6/2020. Đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-CAT-PV01 ngày 10/6/2020 về việc áp dụng thử nghiệm Hệ thống ISO 9001:2015 tại 07 đơn vị cấp phòng và 07  Công an cấp huyện. Từ ngày 22 đến ngày 25/7/2020, Ban Điều hành Hệ thống ISO Công an tỉnh đã tiến hành đánh giá nội bộ tại 14 đơn vị áp dụng thử nghiệm Hệ thống; 02 lần đề nghị Cục V03 - Bộ Công an đánh giá độc lập và thẩm định).

   Ngày 19/8/2020, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 4567/QĐ-CAT-TM về việc công bố Hệ thống ISO 9001:2015, bao gồm: (1) Mô hình Hệ thống ISO 9001:2015 trong Công an Tuyên Quang; (2) 04 Quy trình quản lý, vận hành và các biểu mẫu, phụ lục; (3) 105/130  (= 81%) quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh và cấp huyện tại Tuyên Quang: 12 quy trình lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh. 43 quy trình lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội (06 quy trình lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và 05 quy trình lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu; 03 quy trình lĩnh vực Chứng minh nhân dân; 29 quy trình lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ). 14 quy trình lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 15 quy trình lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 04 quy trình lĩnh vực Tổ chức cán bộ. 11 quy trình lĩnh vực Chính sách. 06 quy trình lĩnh vực Quản lý cư trú. Theo đó, 14 đơn vị gồm: Phòng An ninh đối ngoại; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và 07 Công an cấp huyện sẽ tổ chức triển khai và áp dụng ngay các quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn chất lượng đã được Giám đốc công bố trong phạm vi đơn vị mình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

   Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 vào hoạt động của lực lượng Công an Tuyên Quang từ năm 2017 đến nay đã đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Công an tỉnh; tạo nhiều thuận lợi, tiện ích cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân; phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.

Đội Pháp chế và Quản lý khoa học - Phòng Tham mưu

Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên