Những dấu ấn nổi bật về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Thứ hai 10/02/2020 09:01:05 Trong ngành

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng trong CAND tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII về công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đạt được những kết quả quan trọng.

Nổi bật là:

1. Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm vững các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII và nhiệm vụ của đơn vị. Giáo dục cán bộ, đảng viên kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, chấp hành, tuyên truyền và bảo vệ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Tổ chức tốt việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, nắm và giải quyết tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tạo sự ổn định tư tưởng để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 18-3-2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 

Tiếp tục thực hiện chất lượng việc “tự soi, tự sửa”, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 17 biểu hiện suy thoái trong CAND; việc thực hiện cam kết tu dưỡng và kế hoạch phấn đấu hàng năm của đảng viên; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc nhận diện, đấu tranh, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực. 

Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, góp phần bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND.

2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được coi trọng và thực hiện hiệu quả. Đã tổ chức tốt việc sơ kết, đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng và Quy định số 01-QĐ/ĐUCA, ngày 28-1-2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, nêu gương trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu.

3. Tổ chức của CAND được kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ của các cấp công an được quy định rõ ràng, rành mạch, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an với Công an các đơn vị, địa phương. Chủ trương tăng cường cho cơ sở, Công an cấp huyện; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được chỉ đạo thực hiện khẩn trương, quyết liệt, tạo hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công tác cán bộ đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều quy định về công tác cán bộ được sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của Trung ương và thực tiễn công tác của CAND, nhất là về phân cấp quản lý, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ. Qua thực hiện đã khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”. 

Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền” được triển khai thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” được thực hiện với 7 nhóm giải pháp trọng tâm. 

Việc tinh giản biên chế thực hiện có hiệu quả gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” trên cơ sở quy định khung tiêu chuẩn 4 cấp Công an. Quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy được rà soát, bổ sung, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025.

4.Tổ chức Đảng, đội ngũ cấp ủy được kiện toàn tương ứng với tổ chức mới của CAND. Quy chế làm việc của cấp ủy được sửa đổi, bổ sung đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ duy trì nền nếp, có chất lượng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. 

Công tác quản lý đảng viên được chấn chỉnh, nâng cao chất lượng qua việc tiến hành đợt tổng rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ đảng viên, kiểm tra việc quản lý và sử dụng thẻ đảng viên, hồ sơ đảng viên, nhất là đối với cán bộ nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt Đảng. Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên đã phản ánh sát thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và đảng viên. 

Công tác kết nạp đảng viên trong CAND thực hiện đúng phương châm trong Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”. Năm 2019, riêng trong Đảng bộ CATW đã kết nạp 2.729 đảng viên, tăng 05% so với năm 2018. 

5. Các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong CAND tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng được coi trọng và tiến hành thường xuyên; những thông tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời. 

Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác và một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính, hậu cần, kế hoạch, đầu tư được sửa đổi, bổ sung phù hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

6. Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong CAND chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành đúng đắn các chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. 

Quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị đã tập trung hoàn thành có chất lượng việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và thi hành Điều lệ Đảng trong CAND, tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18-5-2019 về tổ chức Đảng trong CAND; ban hành Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19-9-2019 về đại hội Đảng các cấp trong CAND và Hướng dẫn số 38-HD/ĐUCA, ngày 6-11-2019 về một số nội dung đại hội Đảng các cấp trong CAND. Đây là những văn bản quan trọng để hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tình hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho lực lượng CAND. 

Tình hình đó đòi hỏi phải tăng cường công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020, với trọng tâm là: “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị cấp cao ASEAN; chuẩn bị tốt nhân sự, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong CAND và Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII; tiếp tục tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện về an ninh, trật tự tại cơ sở”.

Đại tá Đặng Ngọc Bách (Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an)
Quay lại
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Bài mới đăng
Bài ngẫu nhiên